Biodiversitetsbogen - figurer

Her finder du figurer til BIODIVERSITETSBOGEN. Du kan læse mere om bogen her.
© Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen.

Figur 1
Biodiversitet kan opdeles i:
• genetisk diversitet, der er den variation der er i arvematerialet.
• artsdiversitet, altså forskellige former for liv.
• økosystemdiversitet, dvs. forskelligheden af landskaber, levesteder og deres beboersammensætning.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 2
Akkumuleret andel uddøde hvirveldyr siden år 1500.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 3
Pattedyr i verden fordelt på vildtlevende dyr, mennesker og forskellige husdyr. Opgjort som biomasse, dvs. mængden af levende stof.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 4
Menneskers påvirkning af en række af Jordens former for natur.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 5b
Birkemus, Sicista betulina (Pallas 1779), forekommer, vist med rødt, i flere isolerede populationer i Jylland.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 6
Udbredelsen af ulv, Canis lupus (L. 1758), i Europa.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 7
Alt kendt liv er baseret på celler. Cellerne indeholder det kemiske stof DNA der har rollen som arvemateriale.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 8
Jordens ozonlag er af afgørende betydning for muligheden for liv på jordoverfladen
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 9
I løbet af de seneste 500 mio. år har Jorden gennemgået fem perioder med masseuddøen.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 10
Model af sammenhængen mellem økosystemtjenester og samfundet.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 11
Inddeling af økosystemtjenester i forskellige former.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 12
Den samlede estimerede økonomiske værdi af nogle af verdens økosystemer i forhold til deres areal.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 13
Antallet af kendte livsformer, dvs. artsdiversiteten, indenfor nogle af de største grupper af liv.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 14
Procentvis fordeling af hvad der er årsag til nedgang i insektantal.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 19a – Mutationstyper
Menneskets forskellige kromosomer sammenlignet med chimpansers.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 19b – Mutationstyper
Kromosomer kan mutere så gener brydes op og ikke kan aflæses, eller så nye gener opstår.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 20
Forskellige typer punktmutationer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 21
Model af en prokaryot celle.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 22
Allozymanalyse. Der udtages vævsprøver fra et antal individer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 23
Forskellige former for DNA-analyse til undersøgelse af genetisk diversitet.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 24
Ud over ved mutation kan prokaryoters genetiske variation opstå ved:
Konjugation, transformation og transduktion
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 27
Gærcellers formering.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 28
Eksempler på genetisk drift.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 31c
I dag betragtes de to krageformer der lever i Danmark som særskilte arter.
De to livsformer overlapper i en zone ned gennem Europa hvor de hybridiserer. I Sønderjylland er ca. 30 % af yngleparrene hybridpar.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 33
Niveauerne i Linnés oprindelige klassifikationssystem.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 40
Artsdannelsesmekanismer.
a. Allopatrisk artsdannelse
b. Sympatrisk artsdannelse
c. Parapatrisk artsdannelse
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 42
To mulige fylogenetiske træer over slægtskabet mellem fire grupper sommerfugle.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 43a
Forskellige monofyletiske grupper i et fylogenetisk træ.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 43b
To parafyletiske grupper.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 45
Træ over udviklingen af Jordens liv.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 46a
Nutidig klassifikation af slægten Gorilla.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 46b
Fylogenetisk træ over nogle nulevende abearter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 48b
Faldfælde til mindre, overfladeaktive dyr som fx insekter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 49a
Effektivitet af artsregistreringsteknikker.
Indhold af DNA over tid i akvarier hvor der havde været to arter af fisk.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 49b
Effektivitet af artsregistreringsteknikker.
Antal arter påvist med forskellige teknikker i hav.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 50a
Almindelige og sjældne arter.
Det er almindeligt at være sjælden.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 51
Sammenhængen mellem antallet af stikprøver og det gennemsnitlige antal arter fundet i to typer undersøgelser.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 52
Model af to områder med samme artsrigdom, men med forskellig ligelighed.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 53a
Fordeling af arter i et område.
For hver er angivet to diversitetsindeks: H = Shannon-Wiener, SDI = Simpsons.
Arterne er jævnt fordelt.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 53b
Fordeling af arter i et område.
For hver er angivet to diversitetsindeks: H = Shannon-Wiener, SDI = Simpsons.
Ujævn fordeling af arter; et almindeligt naturligt forhold.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 53c
Fordeling af arter i et område.
For hver er angivet to diversitetsindeks: H = Shannon-Wiener, SDI = Simpsons.
Fordeling hvor en enkelt art er meget dominerende.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 54
Kort over Jordens over 30 hotspot-områder for biodiversitet, vist med grønt.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 55
Biosfæren udgøres af de områder hvor der forekommer liv i atmosfæren, lithosfæren og hydrosfæren.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 56
Forskellige gruppers biomasse, angivet i gigaton carbon.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 57
Det biologiske carbonkredsløb.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 58
Næringsioner optages af planktonalger og føres tilbage til vandet igen, evt. via et helt andet økosystem.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 62
Model af et fødenet ordnet efter trofiske niveauer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 63
Forskellige former for samliv, dvs. symbiose.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 64a
Undersøgelse af top-downregulering.
Model af biodiversiteten i et kystnært havområde hvor søstjernen Pisaster ochracus (Brandt 1835), er nøgleart.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 64b
Undersøgelse af top-downregulering.
Resultatet af at søstjerner igennem længere tid blev fjernet manuelt fra et område.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 65
Aborre, Perca fluviatilis (L. 1758), er en fersk- og brakvandsfisk der som mindre spiser smådyr mens de voksne spiser andre, mindre fisk.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 66
Fire størrelser der afgør en populations størrelse.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 68a
Udviklingen i antal plantearter på øen Surtsey ved Island.
Surtsey blev dannet ved et undersøisk vulkanudbrud sydvest for Vestmannaøerne.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 68b
Udviklingen i antal plantearter på øen Surtsey ved Island.
Arternes indvandringsmåde. Måger der etablerede en koloni på øen bar mange andre arter med sig.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 68c
Udviklingen i antal plantearter på øen Surtsey ved Island.
Antal arter indvandret til da og det aktuelle artsantal det pågældende år.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 69
Immigrationsratens og ekstinktionsratens afhængighed af artsantal på øer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 70
Sammenhængen mellem areal og artspotentiale, S.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 71
Jo mindre et område er, desto større en andel vil randzonen udgøre.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 72
Økosystemer kan på mange måder ligge som øer i et hav af andre.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 73
I spredtliggende søer er der samlet mindre artsantal end i søer med kort afstand imellem.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 75
Kort over klimazoner og de forskellige plantebælter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 76
Zonering af plantevækst i højden.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 77
Økozoner.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 78a
Udviklingen af Jordens kontinenter har formet hvor tidligere grupper af liv findes i dag.
Der er stor tidsmæssig afstand mellem Australien og den del af Asien det i dag ligger tæt på. Fossiler af forfædre til kloakdyrene er fundet både i Sydamerika og i  Australien, fra da de to kontinenter hang sammen. Kloakdyr lever dog i dag kun øst for Wallace-linjen.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 79
Udbredelsen af udvalgte biomer i Verdensnaturfondens model.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 82.
Fotosyntese kræver at planten optager carbondioxid gennem spalteåbninger på blade og stængler.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 88a
Variation i klimaet i Danmark: Årligt nedbør.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 88b
Variation i klimaet i Danmark: Middeltemperatur.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 89b
Istidspræg: Seneste tre istider i Danmark. Den nuværende mellemistid har varet ca. 11.700 år.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 91
Forekomst gennem tiden af bestemte pattedyr i Danmark.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 92
Pollen i jordlag med forskellig alder siger noget om planters forekomst og hyppighed gennem tiden.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 93
Store landpattedyr der levede i Danmark i Eem-mellemistiden ift. i dag, vist t.h.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 98
Upåvirket succession fra bar jord til klimaksskov. Udviklingen vil dog i praksis forstyrres pletvis af naturlig dynamik. Så rykkes tilstanden mod venstre, og successionen starter derfra.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth og Lotte Thorup • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 101
Forskellige svampearter lever på forskellige typer dødt ved.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 103
Danmark indgår i fire biogeografiske zoner. Tæt på, i Sverige og Norge, ligger den boreale zone.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 105
En økoton er en glidende overgang mellem økosystemer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth og Lotte Thorup • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 107
Forskelle på lysblade (øverste række) og skyggeblade (nederste række).
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 108a
Successionstrin i en naturlig skov.
Efterhånden udskiftes tidlige arter med længelevende, kronedannende arter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 108b
Successionstrin i en naturlig skov.
Kort over et skovområde. Naturligt vil dynamikken give en mosaik af forskellige trin der sammen med andre biotiske og abiotiske forhold giver stor forskellighed.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 109
Typerne af lysåben natur er bl.a. opdelt ud fra vandindholdet og surhedsgraden.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 114a
Højmose.
Opbygningen sker ved vækst og aflejring af tørvemos, fx ved tilvoksning af en sø.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 115a
Sumpskov. Forekomst af træarter i forskellige typer fugtig skov.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 121c
Saltindhold. Salinitet i overfladevand i de danske farvande. Angivet som promille (‰).
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 122
Iltforholdene ned gennem en vandsøjle.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 126b
Ændring af en klimaarts udbredelse.
Levestederne for nældens takvinge er siden 2005 flyttet mod hidtil koldere egne.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 127
Forskellige naturområders evne til at binde carbon, C, i hhv. planters overjordiske og underjordiske dele.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 128
Model af sammenhængen mellem areal og antal arter i danske skove.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 129
Anvendelse af Danmarks areal.
Areal brugt til sojaproduktion uden for Danmark svarer til andelen af bynatur.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 134
Nogle arter spreder sig mere end andre. Både dagligt, vist med grønt, og i løbet af livet.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 137a
Grundlag for beskyttelse.
Grundlaget for udpegning af et Natura 2000-område ved Venø Sund i Limfjorden for 2022-2027. Tal i parentes er kode for naturtypen og arter i Habitatbekendtgørelsen.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 141
Procentdel af landes areal hvor naturen er beskyttet. Danmark er det land i EU hvor den mindste andel er beskyttet natur.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 142
Placering af Danmarks naturnationalparker.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 143
Jo højere grad af naturforringelse, desto større er omkostningerne ved naturbeskyttelsen.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 144
Afværgehierarkiet viser hvordan nye projekter ideelt skal planlægges ift. naturbeskyttelse.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 146
‘Megafauna’ bruges generelt om meget store dyr.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 148
Skovens struktur ved forskellige former for skovdrift.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Figur 149
Klare søer har en bestemt balance mellem dyregrupper.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0
 

Figur 151a
Påvirkning af fødekæder i havet.
Planteplanktonmængden styrer de andre fødekædeled ved bottom-upregulering.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0
 

Figur 151b
Påvirkning af fødekæder i havet.
Intensivt fiskeri mindsker mængden af store rovfisk og forskyder dermed fødekæden via top-down-regulering.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS A
Ulv, Canis lupus (L. 1758)
Klasse: pattedyr. Orden: rovdyr. Familie: hunde.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator:  Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS B
Blå mosaikguldsmed, Aeshna cyanea (Müller 1764)
Klasse: insekter. Orden: guldsmede. Familie: mosaikguldsmede.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS C
Rødrygget tornskade, Lanius collurio (L. 1758)
Klasse: fugle. Orden: spurvefugle. Familie: tornskader.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS D
Mariehønesnyltehveps, Dinocampus coccinellae (Schrank 1802)
Klasse: insekter. Orden: årevinger. Familie: braconidae.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS E
Blåhat, Knautia arvensis (Coulter 1828)
Klasse: tokimbladede (trad.). Kartebolleordenen. Gedebladfamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS F
Stor regnorm, Lumbricus terrestris (L. 1758)
Klasse: saddelbørsteorme. Orden: opistophora. Familie: regnorme.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS G
Kvadratedderkop, Araneus quadratus (Clerk 1757)
Klasse: spindlere. Orden: edderkopper. Familie: hjulspindere.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS H
Almindelig guldøje, Chrysopa carnea (Stephens 1836)
Klasse: Insekter. Orden: netvinger. Familie: guldøjer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS I
Langøret flagermus, Plecotys auritus (L. 1753)
Klasse: pattedyr. Orden: flagermus. Familie: barnæser.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS J
Trepigget hundestejle, Gasterosteus aculeatus (L. 1758)
Klasse: strålefinnede fisk. Hundestejleordenen. Hundestejlefamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS K
Blåhatjordbi, Adrena hattorfiana (Fabricius 1775)
Klasse: insekter. Orden: årevinger. Familie: gravebier.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS L
Stor flagspætte, Dendrocopus major (L. 1758)
Klasse: fugle. Orden: spættefugle. Familie: spætter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS M
Gul iris, Iris pseudocorus (L. 1753)
Klasse: enkimbladede (trad.). Aspargesordenen. Irisfamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS N
Blåmusling, Mytilus edulis (L. 1758)
Klasse: muslinger. Orden: ægte muslinger. Blåmuslingefamilien
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS O
Panterfluesvamp, Amanita pantherina (von Krombholz 1846)
Klasse: basidiesvampe. Orden: bladhatte. Familie: fluesvampe.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS P
Liden klokke, Campanula rotundifolia (L. 1758)
Klasse: tokimbladede (trad.). Kurvblomstordenen. Klokkeblomstfamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS Q
Almindelig mjødurt, Filipendula ulmaria (Maximovich 1879)
Klasse: tokimbladede (trad.). Rosenordenen. Rosenfamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS R
Snog, Natrix natrix (L. 1758)
Klasse: krybdyr. Orden: slanger og øgler. Familie: snoge.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS S
Hvid stork, Ciconia ciconia (L. 1758)
Klasse: fugle. Orden: storkefugle. Familie: storke.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS T
Sildehaj, Lamna nasus (Bonnaterre 1788)
Klasse: bruskfisk. Sildehajordenen. Sildehajfamilien.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS U
Majgøgeurt, Dactylorhiza majalis ssp. majalis (Hunt & Summerhayes 1965)
Klasse: Enkimbladede (trad.). Aspargesordenen. Familie: gøgeurter.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS V
Mårhund, Nyctereutes procyonoides (Gray 1834)
Klasse: pattedyr. Orden: rovdyr. Familie: hunde.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS W
Butsnudet frø, Rana temporaria (L. 1758)
Klasse: padder. Orden: springpadder. Familie: egentlige frøer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS X
Løvfrø, Hyla arborea (L. 1758)
Klasse: padder. Orden: springpadder. Familie: løvfrøer.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

BIOBOKS Y
Isfugl, Alcedo atthis (L. 1758)
Klasse: fugle. Orden: skrigefugle. Familie: isfugle.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks ll - Insekters udvikling.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks lll - Kartoffelpest
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks lV - Bestemmelsesnøgler
a. Uddrag af en bestemmelsesnøgle der bl.a. adskiller de tre danske salamanderarter fra andre padder.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks Vl - Polymorfi hos snegle
a. Polymorfi i skalfarve hos lundsnegl, Cepaea nemoralis (L. 1758), og havesnegl, Cepaea hortensis (Müller 1774).
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks Vl - Polymorfi hos snegle
b. Gener der styrer sneglenes skalfarve.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks Vll - Udvikling af kæmpepattedyr
c. Afrikansk elefant er opstået for ca. 7,5 mio. år siden fra en stamform der senere udspaltedes til asiatisk elefant og den nu uddøde art uldhåret mammut, Mammuthus primigenius (Blumenbach 1799).
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Brian Dall Schyth • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks Vlll - Trafikdrab
a. Trafiktæthedens indflydelse på dyrs spredning. På motorveje er trafikintensiteten op til 150.000 køretøjer pr. døgn.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0

Faktaboks Vlll - Trafikdrab
c. Risikoen for trafikdrab for forskellige padder. Alle danske paddearter yngler i vand, men især salamandere vandrer på landjorden og skal evt. krydse veje.
© Nucleus Forlag ApS • Illustrator: Elin Steffensen, Griffle • ISBN: 978-87-93647-48-0